JUDr. Jiří VANÍČEK, advokát
Drobečková navigace

Úvod > Zaměření a specializace

ZAMĚŘENÍ A specializace

  

 

Právní služby v oblasti daňového práva

 Vzhledem k našim bohatým zkušenostem poskytujeme klientům právní služby v oblasti daňového práva. Klienty zastupujeme zejména v daňovém řízení před finančními a celními orgány, především pak v souvislosti s daňovou kontrolou, s postupem k odstranění pochybností, při uplatňování řádných i mimořádných opravných prostředků, v daňové exekuci, zajišťovacím řízení atd.

 S daňovým právem úzce souvisí i problematika porušení rozpočtové kázně. Důsledkem je požadavek státu na vrácení poskytnuté dotace z důvodu porušení podmínek jejího poskytnutí. Řízení o vrácení dotace vedou orgány Finanční správy České republiky podle daňového řádu. Proto i v těchto případech poskytujeme klientům právní služby.

Řízení před správními soudy

 V návaznosti na tyto právní služby zastupujeme klienty v řízení před správními soudy a navazujícím řízení před Nejvyšším správním soudem, Ústavním soudem a případně i v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Obhajoba ve všech fázích trestního řízení; daňová kriminalita

 Obchodní případy mohou mít a také mají dopady do trestního práva. Jedná se především o majetkové, hospodářské, finanční a daňové aktivity, jejichž následkem je trestní stíhání. Proto poskytujeme klientům obhajobu ve všech fázích trestního řízení, včetně obhajoby právnických osob podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. V důsledku zákona č. 418/2011 Sb. je poměrně obvyklé, že jsou současně trestně stíhány fyzická osoba i právnická osoba (obchodní korporace).

 V souvislosti se zvýšenou aktivitou státu při výběru daní v posledních letech nabývá na významu daňové právo trestní.

 Z naší praxe víme, že se správce daně (finanční nebo celní orgán) již v průběhu daňového řízení často uchyluje nejen k vydávání zajišťovacích příkazů, ale také k podání trestního oznámení. Mnohdy tak činí neoprávněně. Jsme tady my, abychom ochránili Vaše práva. Nejen, že zastupujeme klienty v daňovém řízení a navazujícím soudním řízení, ale také je obhajujeme v řízení trestním.

 Pro účinnou obhajobu v rámci trestního řízení pro daňový trestný čin je nezbytná důkladná znalost daňových předpisů, neboť trestní obvinění vychází z obsahu daňového řízení. Trestní řízení a daňové řízení mohou probíhat současně. Je třeba se bránit v obou těchto řízeních.

K tomu si dovolujeme poskytnout několik praktických rad:

  • braňte se již v průběhu daňového řízení, vaše nečinnost vám půjde k tíži i v případě trestního stíhání;
  • váš daňový spis se stane součástí trestního spisu;
  • podnikáte-li jako právnická osoba, je dost pravděpodobné, že trestně stíhanými bude fyzická i právnická osoba;
  • včas požádejte o pomoc specializovaného advokáta;
  • počítejte, že můžete současně čelit trestnímu i daňovému řízení;
  • pokud podnikáte v oblasti, kde jako správce daně vystupuje i celní orgán, povedou s vámi řízení pravděpodobně tři složky (finanční úřad, celní úřad a policejní orgán);
  • podle závažnosti věci bude třeba k ruce kvalifikovaný účetní, zkušený daňový poradce a erudovaný soudní znalec.

Zastupování klientů v řízeních o náhradě škody proti státu 

 Součástí našich právních služeb je rovněž zastupování klientů v řízeních o náhradě škody proti státu v souvislosti s výkonem veřejné moci. Jedná se o oblast, která vyžaduje hlubší orientaci především v soudní judikatuře. Prokazování škody je mnohdy věcí poměrně složitou a leckdy i časově náročnou. Nelze jí podcenit. Často vyžaduje i spolupráci se soudními znalci, především z oblasti účetnictví, oceňování majetku, podniku, výnosů atd. Soudy podrobují uplatněný nárok přísným kritériím z hlediska vzniku škody, příčinné souvislosti a její výše. Rovněž je třeba dávat si pozor na procesní postupy při uplatňování této škody a konečně nezapomenout na promlčení při uplatňování těchto škodních nároků, které jsou odlišné podle typu škody (nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup, nemajetková újma, trestní věci).

   V sekci Chráníme vaše práva naleznete vybranou judikaturu, která by vám také měla pomoci při obraně vašich práv i před nezákonným jednáním státu.